ผลการจับกุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

Wanted/ต้องการตัว

เตือนภัยใกล้ตัว

กฏหมายใกล้ตัว

จัดซื้อจัดจ้าง

| ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัย

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบรักษา

| ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย กองบังคับการปราบปรามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกองบังคับการูปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,405,190 บาท
(สี่ล้านสี่แสนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้