เลขที่

เรื่อง

รายละเอียด

ระยะเวลาขายแบบ

ไฟล์รายละเอียด

เรื่องโครงการปรับปรุงสนามยิงปืนจำลองสถานการณ์

ประกาศกองบังคับการปราบปรามเรื่องโครงการปรับปรุงสนามยิงปืนจำลองสถานการณ์และสนามยิงปืนจริงโดยวิธีคัดเลือกในการประกวดราคา

รายละเอียด
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และสนามกีฬาเทนนิสกองบังคับการปราบปรามโดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกองบังคับการปราบปรามเรื่องโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และสนามกีฬาเทนนิสกองบังคับการปราบปรามโดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด
ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่องประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานของกองบังคับการปราบปรามโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กองบังคับการปราบปรามถนนพหลโยธินแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพฯมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานของกองบังคับการปราบปรามจำนวน 18 รายการ

รายละเอียด
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางรายการครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 18 รายการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของการก่อสร้างอาคารที่ทำการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับกิจการร่วมค้า spt…

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการปราบปรามเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผน…

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัยกองบังคับการปราบปรามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกองบังคับการปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย…

รายละเอียด
ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัย

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัย…

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย กองบังคับการปราบปรามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกองบังคับการูปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย…

รายละเอียด