ประกาศกองบังคับการปราบปรามเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563

หมายเลข :

ประกาศกองบังคับการปราบปรามเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น กองบังคับการปราบปรามได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ๒๕๕๓เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าวด้วยความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามรายละเอียดดังนี้ อ่านต่อ…

เรื่อง :

รายละเอียด :

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

หมายเหตุ :