ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

หมายเลข :

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ด้วยกองบังคับการปราบปราม มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ณ กองบังคับการปราบปราม เลขที่ ๑๐๙๖ถนหลโยธิน แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงทหมหานคร โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการ ขายทอดตลาด ดังนี้ .. สิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ หลัง ดังนี้ ๑. โรงอหารและห้องประชุมกำหนดราคากลางตั้งไว้ ๑๒๘,๐๙๔.๔๘.. บาท ๑๒ห้องน้ำข้างห้องประชุมค้นทิศตะวันออกกำหนดรคากลางตั้งไว้ ๑๖,๐๒๕.๑๐. บาท ..ห้องน้ำข้างห้องประชุมค้นทิศตะวันออก กำหนดราคากลางตั้งไว้ ๑๖,๑๒๕.๑๐. บาท ๒. การขายทอดตลาด

เรื่อง :

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียด :

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ด้วยกองบังคับการปราบปราม มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ณ กองบังคับการปราบปราม เลขที่ ๑๐๙๖ถนหลโยธิน แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงทหมหานคร โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการ ขายทอดตลาด ดังนี้ .. สิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ หลัง ดังนี้ ๑. โรงอหารและห้องประชุมกำหนดราคากลางตั้งไว้ ๑๒๘,๐๙๔.๔๘.. บาท ๑๒ห้องน้ำข้างห้องประชุมค้นทิศตะวันออกกำหนดรคากลางตั้งไว้ ๑๖,๐๒๕.๑๐. บาท ..ห้องน้ำข้างห้องประชุมค้นทิศตะวันออก กำหนดราคากลางตั้งไว้ ๑๖,๑๒๕.๑๐. บาท ๒. การขายทอดตลาด

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

New-Doc-2019-08-02-17.11.47.pdf - ดาวน์โหลด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : New-Doc-2019-08-02-17.11.47.pdf - ดาวน์โหลด

หมายเหตุ :