ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนไฟฟ้าโดยวิธีคัดเลือก

หมายเลข :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนไฟฟ้าโดยวิธีคัดเลือก

ตามที่กองบังคับการปราบปราม ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับซื้อปืนไฟฟ้า จํานวน 200 กระบอก โดยวิธีคัดเลือก นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กาญจส์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน จํานวนทั้งสิ้น 12,386,360 บาท (สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561

เรื่อง :

รายละเอียด :

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะ.pdf - ดาวน์โหลด

หมายเหตุ :