ความหมาย”โดยทุจริต” ความหมายตามกฎหมายอาญา มีองค์ประกอบอย่างไร?

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด…

รายละเอียด