“CSD” คือ “กองบังคับการปราบปราม” ย่อมาจาก Crime Suppression Division

🔵เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกองบัญชาการต…

รายละเอียด